Ubezpieczenia OC i AC: Najczęstsze wyłączenia odpowiedzialności

Odmowa wypłaty odszkodowania dla Klienta, który poniósł szkodę w wypadku lub kolizji może wynikać nie z uchylania się od odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej, w której miał on wykupione ubezpieczenie OC i AC, ale z założonych wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela. W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia i w polisie ubezpieczeniowej można znaleźć listę szkód i sytuacji, w których ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania.

Wyłączenia ustawowe w zakresie ubezpieczenia OC

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w art. 38 wskazuje wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela w zakresie ubezpieczenia OC komunikacyjnego. „Zakład ubezpieczeń nie odpowiada za szkody:

 • polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzone przez kierującego posiadaczowi pojazdu mechanicznego; dotyczy to również sytuacji, w której posiadacz pojazdu mechanicznego, którym szkoda została wyrządzona, jest posiadaczem lub współposiadaczem pojazdu mechanicznego, w którym szkoda została wyrządzona,
 • wynikłe w przewożonych za opłatą ładunkach, przesyłkach lub bagażu, chyba że odpowiedzialność za powstałą szkodę ponosi posiadacz innego pojazdu mechanicznego, niż pojazd przewożący te przedmioty,
 • polegające na utracie gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i podobnych,
 • polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska”.

Wyłączenia w zakresie ubezpieczenia AC

Każda firma ubezpieczeniowa, oferująca ubezpieczenia Autocasco może sama w OWU wskazać, jakie wyłączenia odpowiedzialności będą u niej funkcjonowały. Najczęściej, firmy ubezpieczeniowe ograniczają swoją odpowiedzialność i nie zapewniają ochrony ubezpieczeniowej, jeśli:

 • szkoda została wyrządzona umyślnie, albo w wyniku rażącego niedbalstwa ubezpieczonego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność,
 • szkoda została wyrządzona przez ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi on odpowiedzialność w stanie po spożyciu alkoholu lub pod wpływem narkotyków – w takim przypadku ubezpieczycielowi przysługuje prawo dochodzenia od ubezpieczonego zwrotu wypłaconego odszkodowania,
 • szkoda powstała z winy kierowcy, który nie posiadał uprawnień do kierowania ubezpieczonym pojazdem,
 • pojazd nie posiadał ważnego badania technicznego,
 • kierowca zbiegł z miejsca wypadku drogowego,
 • szkody zostały wyrządzone działaniami wojennymi,
 • szkody mają charakter eksploatacyjny,
 • szkody powstałe w następstwie użytkowania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem,
 • kradzież pojazdu nastąpiła w wyniku pozostawienia przez kierującego pojazdem w jego wnętrzu kluczyków lub sterownika, służącego do otwarcia lub uruchomienia pojazdu, bez ich zabezpieczenia z należytą starannością przed osobami trzecimi,
 • kierowca opuścił pojazd i nie zabezpieczył go w sposób przewidziany w jego konstrukcji i nie uruchomił wszystkich zabezpieczeń przeciwkradzieżowych,
 • szkody powstałe wskutek przywłaszczenia pojazdu.

Wykupując ubezpieczenie AC w AXA DIRECT wszelkie wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela zebrane zostały w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, dostępnych powszechnie na stronie internetowej firmy ubezpieczeniowej. Na stronie znajduje się też kalkulator OC, który pozwoli na wyliczenie dla konkretnego kierowcy i jego pojazdu składki na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

W OWU AXA DIRECT wskazuje, że w ramach ubezpieczenia AC nie bierze odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wypadków:

 • w pojazdach typu kabriolet, polegających na uszkodzeniu wewnętrznego wyposażenia pojazdu powstałego, gdy pojazd miał zdjęty lub złożony dach,
 • powstałe wskutek kradzieży na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii, bez względu na zakres ubezpieczenia wskazany w umowie ubezpieczenia.

Dodatkowo, AXA DIRECT nie ponosi odpowiedzialności za kradzież pojazdu, jeśli nie były w nim włączone zadeklarowane przez ubezpieczającego, urządzenia antykradzieżowe, czy też kierujący pojazdem pozostawił w nim kluczyki lub urządzenie służące do otwarcia i uruchomienia pojazdu wraz z dokumentami pojazdu, bez należytego ich zabezpieczenia. Odszkodowanie z Autocasco za kradzież pojazdu nie zostanie również wypłacone, jeśli  w trakcie trwania okresu ubezpieczenia skradziono lub zagubiono kluczyki do pojazdu lub inne urządzenia służące do otwarcia i uruchomienia pojazdu, a Ubezpieczający lub Ubezpieczony nie dokonał wymiany zamków lub odpowiednio zmiany kodów dostępu, o ile miało to wpływ na zajście zdarzenia. Fakt wymiany zamków lub zmiany kodów należy udokumentować fakturą lub rachunkiem.