Czy polskie miasta są eco?

Zrównoważony rozwój miast, czyli taki rozwój, który łączy potrzeby społeczne, ochrony środowiska i gospodarcze, staje się koniecznością, jeżeli chcemy poprawiać jakość naszego życia i myśleć o przyszłych pokoleniach. Promowanie sprawdzonych rozwiązań, wymiana doświadczeń między miastami i zaangażowanie samych mieszkańców to najlepszy sposób na wprowadzanie tej idei w życie.

Celem projektu ECO-MIASTO jest rozpowszechnianie wśród polskich gmin dobrych praktyk zrównoważonego rozwoju i ich wdrażanie. Projekt promuje także inicjatywy społeczeństwa obywatelskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz – w ramach konkursu ECO-MIASTO – nagradza najbardziej zaangażowane polskie miasta w kategoriach zrównoważonej mobilności i budownictwa ekologicznego. Wiedza zgromadzona podczas konkursu i oceny przygotowane przez grupę ekspertów wchodzących w skład jury pozwolą na zdiagnozowanie sytuacji w polskich miastach.

Projekt ECO-MIASTO powstał z inicjatywy Ambasady Francji w Polsce, Renault Polska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Gminy są siłą napędową stosowania podstawowych zasad środowiskowych zrównoważonego rozwoju. Od nich zależy, czy i jak takie projekty będą wcielane w życie. Mamy nadzieję, że
projekt ECO-MIASTO stworzy podstawy do wymiany wiedzy i doświadczeń także między Polską a Francją – mówi Pierre Buhler, Ambasador Francji w Polsce.

Projekt ECO-MIASTO wpisuje się w strategię społecznej odpowiedzialności Renault i pozwala na szerokie informowanie na temat możliwości oraz szans związanych z upowszechnianiem mobilności zrównoważonej. Ekologiczne środki transportu są jej istotnym elementem – podkreśla Grzegorz Zalewski, Prezes Renault Polska.

Samorządy lokalne są niezwykle ważnym odbiorcą działań w dziedzinie ochrony środowiska. Fundusz aktywnie włącza się zarówno w konkurs, jak i towarzyszący mu cykl seminariów – informuje Małgorzata Skucha, Prezes Zarządu NFOŚiGW.

Działania w ramach projektu ECO-MIASTO:

  • Seminaria tematyczne z udziałem ekspertów z Polski i Francji

Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej jako źródło oszczędności i tworzenia miejsc pracy, Warszawa, 24 maja 2013
Poprawienie jakości życia mieszkańców dzięki polityce transportu zrównoważonego, Warszawa, 18 czerwca 2013

  • Konkurs ECO-MIASTO

Celem Konkursu ECO-MIASTO jest nagradzanie polskich miast najbardziej zaangażowanych w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. W edycji w 2013 r. zostały przewidziane dwie kategorie: mobilność zrównoważona i budownictwo ekologiczne. W skład jury oceniającego zgłoszone projekty wejdą niezależni eksperci, uznani za swoje kompetencje w wymienionych kategoriach, m.in. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwa Gospodarki oraz Politechniki Warszawskiej.

  • Kampania informacyjna

Strona internetowa eco-miasto.pl będzie platformą wymiany i promowania dobrych praktyk pomiędzy miastami oraz obywatelami. Zostały na niej umieszczone obszerne informacje na temat konkursu oraz formularze zgłoszeniowe. Zaplanowane są także działania informacyjne, skierowane do mediów ogólnopolskich i lokalnych.